Distintivo taschino

Distintivo da taschino per uniforme